Svetovalnica

Predstavitev programa

Svetovalnica je namenjena uporabnikom, starejšim od 18 let, ki imajo bolj jasno izdelan pogled na to, kaj želijo doseči v povezavi s problemom odvisnosti, na tej poti pa potrebujejo usmerjanje, motivacijski pristop glede odločanja za abstinenco in/ali vključenost v ustrezne programe ter svetovanje za reševanje vskadanjih težav s katerimi se srečujejo. 

Svetovanje ponujamo:

  • uporabnikom substitucijskih terapij,
  • osebam ki so na prestajanju kazni zapora ali se pripravljajo na življenje po prestani kazni,
  • osebam, ki rekreativno uživajo droge (kokain, alkohol, nove psihoaktivne snovi),
  • dolgoletnim uživalcem marihuane, ki želijo s tem prenehati,
  • osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju s priduženo  zasvojenostjo  z drogami  ali alkoholom,
  • osebam,ki so že uspešno zaključile (stanovanjske) programe zdravljenja zasvojenosti, ampak potrebujejo dodatno podporo pri rehabilitaciji in reintegraciji v okolje, družino in delovno področje.

Odzivamo se na potrebe oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo, da se jim ponudi možnost svetovanja v okolju, v katerem živijo, se šolajo ali delajo, ki ne zahteva njihove hospitalizacije ali namestitve v terapevtske skupnosti.

 

Poglavitni cilji programa:

ð svetovalno delo z uporabniki substitucijskih terapij ali osebami, ki želijo vzpostaviti abstinenco od drog, alkohola in različnih odvisniških vedenj,

ð krepitev abstinenčnih moči, 

ð prepoznavanje dinamike lastne zasvojenosti in razreševanje le te,

ð krepitev zdravega in odgovornega sloga življenja,

ð urejanje ključnih odnosov (partnerska in družinska razmerja),

ð vzpostavljanje socialne mreže,

ð izkušnja sposobnosti za sprejemati pomoč in nudenje pomoči drugim,

ð pridobitev ali nadgraditev izobrazbe in drugih kvalifikacij in zaposlitev,

ð vključevanje uporabnikov, ki so že vzpostavili abstinenco in potrebujejo svetovalno podporo,

ð pomoč svojcem (ozaveščanje vzorcev zasvojenosti ter njihove soodvisniške vloge, učenje novih strategij reševanja problemov…),

ð dodatna podpora pri vključitvi v družbo osebam, ki zaključujejo prestajanje kazni v ZPKZ ,

ð in podpora ob različnih stiskah v življenju osebam, ki že dolgo abstinirajo in

ð zagovorništvo.

V Svetovalnici so uporabniki deležni individualnega dela – motivacijskih in svetovalnih pogovorov, dela v skupini (skupina za abstinente, motivacijska skupina za tiste, ki abstinenco vzpostavljajo), dela z družino oziroma ključnimi osebami (starši, partnerji, otroci). Program vsebuje poleg individualnih pogovorov in delovanja skupin, tudi izobraževalne, športne, ustvarjalne, kulturne in doživljajske aktivnosti.

Uporabniki sodelujejo od prvega stika, ko izrazijo svoja pričakovanja. Na začetku sodelovanja tudi oblikujejo individualni načrt s cilji. Občasna uporaba skype tehnike  zaradi vzdrževanja stikov z uporabniki, možnost svetovanja preko elektronske pošte in telefona.

Uporabnikom, ki sodelujejo in še nimajo vzpostavljene abstinence, predstavljamo stanovanjske programe in terapevtske skupnosti, kamor se lahko vključijo.

V program vključujemo tudi uporabnike, ki prihajajo iz drugih programov, po že vzpostavljeni abstinenci in potrebujejo dodatno svetovalno pomoč, ki jim pomaga abstinenco ohranjati ter napredovati v življenju, pri delu in socialnih odnosih.