Predstavitev

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije je nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na socialnovarstvenem področju.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi osebne stiske posameznikov.

S požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s petimi redno zaposlenimi. 

Poslanstvo Društva »UP« je nuditi celostno informacijo o problemu zasvojenosti, osveščati javnost in s svojim delovanjem prispevati k reševanju tega problema. Naše poslanstvo je tudi motivirati čim večje število zasvojenih za vključitev v abstinenčne programe in s tem za življenje brez droge, nuditi svetovalno pomoč pri ponovnem vključevanju v skupnost, doseganju zdravega življenjskega sloga mladim, ki se soočajo z zasvojenostjo, nekdanjim uživalcem, njihovim bližnjim in tudi skupnosti.

Vizija Društva »UP« je postati prepoznavni in vodilni pri strokovnem delu in pomoči zasvojenim osebam in njihovim svojcem ter ureditev problematike na sistemskem nivoju. V prihodnosti si želimo več povezanosti ter sodelovanja med inštitucijami, ki ponujamo pomoč zasvojenim osebam.

Društvo »UP« spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medsebojne odnose med zaposlenimi, uporabniki, starši, sovrstniki in okoljem, v katerem živimo. Z odgovornostjo za prihodnost spodbujamo strokovnost, kakovost, korektnost, doslednost, kreativnost v rešitvah, prijaznost, strpnost do drugačnih ter kritično mišljenje do drog ter alkohola in prevzemanje odgovornosti.

 

Organi društva: 

Zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva, je najvišji organ društva in voli druge organe. Njemu so odgovorni vsi organi in člani društva.

Upravni odbor sestavljajo predsednik/ca in 4 člani/ice, od tega so 3 člani redno zaposleni v društvu ter 2 zunanja člana.

Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani/ice.

Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani/ice in 2 namestnika/ici.

Strokovni svet sestavljajo 3 člani/ice; strokovni vodja in strokovni delavec društva ter zunanji stroiovni delavec.

 

Pobude

Društvo »UP« je v letih svojega delovanja dalo naslednje pobude in s tem prispevalo k sistemskemu reševanju problematike zasvojenosti :

 • Ureditev zobozdravstvenih storitev za zasvojence, ki so jim jih zaradi strahu pred okužbami s HIV in Hepatitis C odklanjali. (junij 1994)
 • Predlogi za spremembo zakonodaje na Ministrstvu za pravosodje, ker so bili uživalci prepovedanih drog izenačeni s psihiatričnimi bolniki, s predlogom ukrepa obveznega zdravljenja namesto zaporne kazni za zasvojence, za kazniva dejanja do 3 let. (junij 1995)
 • Predlog na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve za dodelitev socialne pomoči zasvojencem v času rehabilitacije v terapevtskih skupnostih ali komunah. (februar1996)
 • Urejanje državljanstva prek varuha Človekovih pravic in zunanjega ministrstva. (avgust 1996)
 • Predlogi za ustanovitev Urada za droge v Ljubljani.
 • Predlog za ustanovitev Urada za droge RS.
 • Sodelovanje pri pripravi Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD).
 • Pobude in sodelovanje pri pisanju Nacionalnega programa na področju drog 2002 – 2008, ki še danes nima akcijskega načrta in se ni izvajal.
 • Priprava zakonskih predlog za mirno reševanje sporov in za spremembo davčne zakonodaje v okviru PIC: davčna olajšava za zaposlitev ozdravljenih zasvojencev.
 • Uveljavljanje olajšav pri dohodnini za člana, ki je v programu socialne rehabilitacije.
 • Predlog za umik Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD) iz osnutka Zakona o pokrajinah.

 

Nameni in cilji

 • Nuditi celostno informacijo o problemu zasvojenosti in o reševanju tega problema.
 • Izobraževanje svojcev in širše populacije o različnih oblikah zasvojenost, o njeni dinamiki, delo z mediji in širšo javnostjo.
 • Motivirati čim večje število zasvojenih za vključitev v abstinenčne rehabilitacijske programe in s tem v življenje brez droge.
 • Informirati in osveščati slovensko javnost in tako omogočiti uspešnejše reševanje problematike.
 • Prizadevati si za zmanjševanje predsodkov proti zasvojenim in za destigmatizacijo zasvojenih.
 • Spodbujati preventivne programe in preventivno delovanje.
 • Nuditi strokovno pomoč zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja za prepoznavanje, soočenje in reševanje problematike zasvojenosti.
 • Mreženje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zasvojenosti.
 • Izboljšati dostop do storitev na področju reševanja problematike zasvojenosti, širjenje storitev na lokalni nivo.
 • Širjenje in spodbujanje prostovoljstva.
 • Prizadevati si za sistemsko uveljavitev enakih možnosti za vse, ki iščejo pomoč na tem področju.
 • Sodelovanje z državnimi organi in lokalnimi skupnostmi pri iskanju sistemskih rešitev problematike.
 • Dejavno vplivanje na nacionalni program s področja drog, socialnega varstva, javnega zdravja in druge politike.