19. Kako podarite 0,5% dohodnine društvu UP

Kako nam podarite 0,5 % dohodnine -

naša davčna številka je 84757019

Več o tem preberite v nadaljevanju in na spletni strani  www.dobrodelen.si

Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %.
 
Odločite se za organizacijo

Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Aktualni seznam bomo vsako leto objavili na tej spletni strani.

Kar 40 % donacij smo davčni zavezanci v letu 2007 namenili organizacijam s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči. Na tem seznamu pa lahko najdete organizacije tudi z mnogih drugih področij. Skupno so upravičenci – organizacije, ki jim lahko namenite donacijo - razdeljeni v 14 kategorij:

1.Delo, družina in socialne zadeve
2.Gospodarstvo
3.Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
4.Kultura
5.Notranje zadeve
6.Obramba, zaščita, reševanje in pomoč
7.Okolje in prostor
8.Pravosodje
9.Promet
10.Šolstvo, šport in mladinsko delo
11.Verske skupnosti
12.Visoko šolstvo, znanost in tehnologija
13.Zdravje
14.Zunanje zadeve

 

Sporočite vašo odločitev

Sporočite, komu boste namenili 0,5 % dohodnine na naslednje načine:

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.

ALI

2. Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na Finančni urad RS.

ALI

3. Poiščite do največ pet nevladnih organizacij, ki so vam pri srcu, na spletu. Na njihovih spletnih straneh boste zagotovo našli podatke ali pa poseben gradnik, ki vam omogoča izpolnitev podatkov. Natisnite obrazec, ga podpišite in pošljite na Finančni urad RS (p.p. 631, 1001 Ljubljana).

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,

78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po

tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje

splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih

pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki,

kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov

Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot

nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega

zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova

dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne

štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega

prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi

dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma

nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave

Republike Slovenije:

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv_-

_seznam_donacij-precisceno.doc

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali

0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni

stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za

katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo

zahtevo ali preklic zahteve.